Disclaimer

Colofon
© Teksten: Arrangementen in Zwolle
© Foto’s: Arrangementen in Zwolle / Margreet Vloon Fotografie / Gerrit Houtschild van Beeldhoekfotografie / Humphrey’s / de Belgische Keizer / Kletsen & Proeven / ’t Konkeltje /
Librije B.V. / Jager & Boer / Piccolini / Henri Bloem / het Wijnhuis / Waanders in de Broeren /
de Meisjes van Plezier

Arrangementen in Zwolle streeft ernaar deze website correct en zonder onderbreking te laten functioneren. Zij doet er alles aan om de online informatievoorziening en informatie-uitwisseling met gebruikers van de site zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen.

Ook aan de inhoud van deze site is de grootst mogelijke aandacht besteed. Toch kan het gebeuren dat er storingen optreden of dat opgenomen informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Voor de daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade voor de gebruiker van deze site wijst Arrangementen in Zwolle uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid. Voor zover Arrangementen in Zwolle aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal € 250,-.

Aansprakelijkheid van Arrangementen in Zwolle voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Arrangementen in Zwolle is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, het gebrek schriftelijk bij Arrangementen in Zwolle kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen 1 jaar nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld.

Arrangementen in Zwolle wijst daarnaast elke verantwoordelijkheid af voor het functioneren van op deze site opgenomen hyperlinks, alsmede de inhoud van de sites waarnaar al of niet via deze hyperlinks wordt verwezen.

Bij het samenstellen van de websites van Arrangementen in Zwolle leven wij uiteraard de regels uit de Auteursweg en de Wet Bescherming Persoonsgegevens na en onthouden wij ons van ieder onrechtmatig handelen jegens derden. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat u van mening bent dat er gegevens op de sites van Arrangementen in Zwolle vermeld staan waarmee uw belangen worden geschaad of die naar uw mening anderszins onrechtmatig zijn. Aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen.

Arrangementen in Zwolle behoudt zich tot slot het recht voor, zonder voorafgaand bericht aan bezoekers en gebruikers, vorm en inhoud van deze website te wijzigen.